BBC News - 'Why I bet £900k on the Scottish referendum'